Ovan kan du se de läkemedel för behandling av cancer som Mundipharma tillhandahåller i Sverige.

Fokus på två cancer

Cancer är inte en enda sjukdom utan ett samlat namn för flera sjukdomar. Gemensamt för dem är att cellväxt och celldelning är helt utom kontroll. Mundipharma fokuserar på behandling av två cancertyper – leukemi och lymfom.

Blodcancer – eller leukemi – beror på en förändring i arvsmassa i de stamceller som bildar blod. Förändringarna förhindrar blodets stamceller att bilda nya friska blodceller. Sjukdomen finns i olika varianter, och de enskilda cancerformerna uppträder på olika vis.

Mundipharma arbetar också med behandling av lymfcancer som är en grupp cancersjukdomar som uppstår i den del av de vita blodkropparna som heter lymfocyter och som normalt finns i kroppens lymfkörtlar.

Ribovact®

Indikation

Depocyte® (cytarabin) er indiceret til intratekal behandling af lymfomatøs meningitis. Hos flertallet af patienter vil en sådan behandling være en del af en symptomatisk lindring af sygdommen1.

Fordele ved Depocyte®

Lang effekt af hver injektion
 • Depocyte® (cytarabin) er en depotformulering af cyterabin til direkte administration i cerebrospinalvæsken. Den lange halveringstid for cyterabin i Depocyte® (cytarabin)
  medfører, at patienten kun behøver at blive injiceret hver 14. dag2,3
Avanceret teknologi til at opnå langvarig frigivelse af cyterabin
 • Depocyte® (cytarabin) er cyterabin indkapslet i talrige kamre i en matrix bestående af fosfolipider, triglycerider og kolesterol4
 • Depocyte® (cytarabin) administeres intratekalt , som resulterer i en udvidet cytotoksisk  koncentration i både den lumbale og den ventrikulære del af cerebrospinalvæsken4,5
Bedre livskvalitet for patienterne
 • Forbedret livskvalitet ses hos 60% af patienterne opgjort ved
  • Signifikant forbedring af Karnofsky Performance Index4
  • Median tid til neurologisk progression: 105,5 dage6
 • Få injektioner
  • Lille risiko for infektionskomplikationer pga. få lumbalpunkturer
  • Mindre belastning for patienten pga. få injektioner7

Hvordan behandler jeg med Depocyte® (cytarabin)?

Dosering:

Depocyte® (cytarabin) bør kun indgives under overvågning af en læge, som har erfaring med anvendelse af cancer kemoterapeutika.
Til behandling af lymfomatøs meningitis er dosis til voksne 50 mg (et hætteglas) givet intratekalt. Følgende regime anbefales til induktions-, konsoliderings- og vedligeholdelsesbehandling.

Induktionsbehandling: 50 mg indgivet hver 14. dag, i 2 doser (uge 1 og 3).
Konsolideringsbehandling: 50 mg indgivet hver 14. dag, i 3 doser (uge 5, 7 og 9) fulgt af endnu en dosis på 50 mg i uge 13.
Vedligeholdelsesbehandling: 50 mg indgivet hver 28. dag i 4 doser ( uge 17, 21, 25 og 29).

Indgivelsesmåde: Depocyte® (cytarabin) skal indgives ved langsom injektion over et tidsinterval på 1-5 minutter direkte i cerebrospinalvæsken enten via et intraventrikulært reservoir eller ved direkte injektion i lumbalsækken. Efter indgift via lumbalpunktur anbefales det, at patienten instrueres i at ligge fladt ned i en time. Patienterne bør påbegynde behandling med dexamethason 4 mg 2 gange daglig peroralt eller intravenøst i 5 dage, startende på dagen for DepoCyte® injektionen.
Depocyte® (cytarabin) må ikke indgives via andre administrationsveje.

Virkningsmekanisme

Depocyte® (cytarabin) er en depotformulering af cytarabin udviklet til direkte indgift i cerebrospinalvæsken (CSF). Cytarabin er et cellecyklusfase specifikt antineoplastisk middel, som kun påvirker celler i løbet af celledelingens S-fase. Cytarabin omdannes intracellulært til den aktive metabolit, cytarabin-5-triphosphat (ara-CTP). Virkningsmekanismen er ikke fuldt forstået, men det tyder på, at ara-CTP primært virker ved hæmning af DNA syntese. Inkorporering i DNA og RNA kan også bidrage til
cytarabins cytotoksicitet.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger, se det godkendte produktresumé. Læs om indberetning af bivirkninger.

Tilskud

Hospitalsforbeholdt.

Pakningsstørrelser

Depocyte® (cytarabin) injektionsvæske suspension 50 mg, 5 ml 1 stk. hætteglas.

DepoCyte®

Indikation

Levact® (bendamustin) er indiceret til behandling af:
 • 1. linie-behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (Binet stadium B eller C) til patienter, for hvem fludarabin kombinationsbehandling ikke er hensigtsmæssig
 • Indolent non-Hodgkin-lymfom som monoterapi til patienter, hvis sygdom har udviklet sig under eller inden for 6 måneder efter behandling med rituximab eller en behandling, som indeholder rituximab
 • 1. linie-behandling af myleomatose (Durie-Salmon stadium II med progression eller stadium III) i kombination med prednison til patienter over 65 år, som ikke er egnede til autolog stamcelletransplantation, og som har klinisk neuropati på diagnosetidspunktet, hvilket udelukker behandling med thalidomid eller bortezomib

Fordele ved Levact® (bendamustin)

 • Patienter i behandling med Levact® (bendamustin) har minimal risiko for at få alopeci1,2
  • 1 ud af 23 CLL patienter i kun 1 ud af de 62 administrerede cykler fik grad I alopeci2
 • Minimal risiko for perifer neuropati (<1/10.000)3
 • Ikke kontraindiceret til patienter med perifer neuropati3
 • Ingen risiko for dyb vene trombose og pulmonær emboli3
 • Veltolereret uanset alder3
 • Levact® (bendamustin) viser minimal kryds-resistens1,2,3,4,5 med alkylerende midler, anthracykliner og rituximab3

Hvordan behandler jeg med Levact® (bendamustin)

Dosering

Der er ikke behov for dosisjustering:

 • Til ældre:
  Patienter op til 84 år var inkluderet i de farmakokinetiske undersøgelser, som viste, at høj alder ikke har indflydelse på farmakokinetik ved Levact®(bendamustin)3
 • Ved let nedsat leverfunktion3:
  Under forudsætning af serum bilirubin er < 20,5 mikromol/l3
 • Ved nedsat nyrefunktion:
  Hos patienter med kreatinin-clearance > 10 ml/min, inklusiv dialyseafhængige patienter3
Monoterapi til kronisk lymfatisk leukæmi:

100 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 4. uge

Monoterapi til indolent Non-Hodgkin-lymfom refraktær til rituximab:

120 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, hver 3. uge

Myelomatose:

120-150 mg/m² legemsoverflade bendamustinhydrochlorid på dag 1 og 2, 60 mg/m² legemsoverflade prednison intravenøst eller oralt på dag 1-4, hver 4. uge

Virkningsmekanisme

Levact® (bendamustin) er et alkylerende cytostaticum med unik virkning.
Bendamustin virker ved at B-celle lymfocytterne bliver ødelagt via to forskellige virkningsmekanismer1.
Apoptose = programmeret celledød: Reguleres af p53. Levact® (bendamustin) har vist en øget aktivering af p53 sammenlignet med klassiske alkylerende kemoterapeutika, hvilket resulterer i øget celledød1.

Mitotiskkatastrofe:

Når cellerne begynder mitosen (almindelig celledeling) hindrer Levact® (bendamustin) mitosen ved at lave en krydsbinding til DNA. Krydsbinding til DNA medfører intensiv DNA ødelæggelse, hvilket resulterer i øget celledød1.

Bivirkninger

For oversigt over alle potentielle bivirkninger, se det godkendte produktresumé. Læs om indberetning af bivirkninger.

Tilskud

Hospitalsforbeholdt.

Pakningsstørrelser

Levact® (bendamustin) hætteglas 2,5 mg/ml 100 mg: 5 stk.
Levact® (bendamustin) hætteglas 2,5 mg/ml 25 mg: 20 stk. og 5 stk.

Biverkningar

Rapportering av biverkningar av Mundipharmas produkter

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och grundligt analyseras. På så sätt kan vi löpande övervaka säkerheten för våra produkter så att patienterna får maximal trygghet. Om du vill rapportera en biverkan på något av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt: Kontaktformuläret nedan eller mail: info@mundipharma.se Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig) Läs alltid bipacksedeln noga innan du påbörjar ny medicinering. Berätta om biverkningar

Fråga oss om våra läkemedel


Kontakta oss om du har några frågor som rör våra läkemedel. Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara. Använd kontaktformuläret nedan och vi kontaktar dig inom 48 timmar på vardagar.  

© 2020 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

info@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se