Smärtlindring för olika former av smärta

Smärta är inte en sjukdom i sig själv, utan en livsviktig varningsfunktion. Upp till 90 procent av alla cancerpatienter upplever smärta i samband med sitt sjukdomsförlopp.1 Mundipharma står bakom en rad smärtlindrande läkemedel som är anpassade för olika former av smärta, bland annat akuta smärtor, kroniska smärtor och cancersmärtor.

Smärta kan också utlösas av skador och sjukdomar i bindväv, muskler, skelett, nervsystem och inre organ. Behandlingen sker utifrån smärttyp och svårighetsgrad med t ex tabletter, kapslar, lösning för injektion eller smärtplåster.

Företagets sociala ansvar – opioider

På Mundipharma har vi åtagit oss att utveckla en diversifierad portfölj av läkemedel och enheter som uppfyller samhällets behov. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett etiskt, öppet och ansvarsfullt sätt, göra det som är rätt för våra anställda och partners, och samtidigt bidra till de samhällen vi är verksamma i. Vi ser på saker ur ett annat perspektiv, och är experter på att identifiera och utveckla potentialen hos medicinska innovationer för att förbättra patientens liv på ett meningsfullt sätt.

Vårt ansvar i hanteringen av opioider

Vi har 35 års erfarenhet inom smärtlindring i hela Europa, och har åtagit oss att göra det möjligt för sjukvårdspersonal att behandla patienter med smärta på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Som en organisation som säljer opioider anser vi att vi har ett ansvar att vidta åtgärder för att minimera risken för felaktig användning och missbruk av dessa läkemedel, utan att beröva de patienter som behöver dem.

Vi inser att felaktig användning och missbruk av smärtstillande medel kan leda till missbruk, överdos och död, och vi är medvetna om den offentliga hälsorisk dessa potenta läkemedel kan skapa, särskilt när de hamnar i fel händer, används felaktigt och/eller missbrukas. Det är därför vi är fast beslutna att minska risken för felaktig användning och missbruk genom en säker leveranskedja, lämplig utbildning av vårdpersonal, ansvarig försäljning och marknadsföring samt nära samarbete med myndigheter och medicinska organisationer.

Vi finansierar utbildningsinitiativ i enlighet med branschregler som tydligt kommunicerar fakta om opioida läkemedel på ett balanserat och ansvarsfullt sätt, som beskriver både risker och fördelar, och hjälper till att se till att våra läkemedel endast skrivs ut till rätt patient av rätt anledning.

Vi har också åtagit oss att hitta nya metoder för smärtbehandling, däribland forskning om nya mekanismer och läkemedel med potential att minska eller undvika behovet av opioider.

I Europa är heroin- och opioidmissbruk ett framväxande problem i våra samhällen, och denna grupp glöms ofta bort. Vi ser det positivt att våra läkemedel också spelar en viktig roll i rehabiliteringsprogram för missbrukare för att hjälpa denna missgynnade grupp.

1. Hrachya Nersesyan, Konstantin V Slavin.Ther Clin Risk Manag. 2007 Jun; 3(3): 381–400.

Svår smärta

Ett sätt att se på smärta är som en del av ett skyddssystem som larmar när kroppen utsätts för skada. Så är fallet vid akut svår smärta. Smärtan har då en logisk förklaring och en rationell funktion. Vanligen förstår man varför man får ont och kan ta bort orsaken till smärtan. Men den akuta, kortvariga, smärtan kan i vissa fall övergå till långvarig smärta trots att grundorsaken till smärtan inte längre bidrar till smärtimpulser. Smärtan har inte längre någon varnande funktion. Den är inte längre meningsfull för kroppen.

Akut svår smärta kan ha flera orsaker. Ofta är dessa tydliga både för patienten och för den som behandlar. Det kan röra sig om ett benbrott, en infektion etc.

På Mundipharma har vi tagit fram flera läkemedel som hjälper mot akut svår smärta och arbetar aktivt med att leta och utveckla nya substanser för akut smärtbehandling.

Efter operation

Även efter en operation är det viktigt att få en bra smärtlindring. En misslyckad postoperativ smärtbehandling i form av otillräcklig smärtlindring och/eller mycket biverkningar ökar:

  • Antalet inläggningsdagar
  • Risken för att utveckla långvarig smärta
  • Framtida komplikationer/vårdkontakter
  • Sjukfrånvaron

Cancerrelaterad smärta

Inom cancersjukvården är smärta är ett mycket angeläget och centalt område. Det är ett vanligt och ofta mycket svårt symtom. För den som är drabbad är smärtan en påminnelse om sin sjukdom och inte helt sällan är den starkt förknippad med lidande och ångest. Idag kan större delen av dessa smärtor behandlas framgångsrikt.

På Mundipharma arbetar vi ständigt med att utveckla och leta nya substanser som kan hjälpa denna patientgrupp att bli så smärtfri som möjligt.

Måttlig smärta

Måttlig smärta kan vara en långvarig smärta eller återkommande smärta under mer än tre månaders tid efter förväntad läkning av skadan som vållade smärtan ursprungligen. I vissa fall kan inte någon utlösande skada påvisas.

Långvarig smärta förekommer hos 18 % av alla vuxna i Sverige och kan vålla stora personliga och sociala problem utöver själva smärtproblematiken. Det är inte ovanligt att den leder till exempelvis sömnproblem, depression, nedsatt aptit och minskad livskvalitet.

På Mundipharma fortsätter vi att leta och utveckla nya substanser för att få ännu bättre behandling av långvarig smärta.

Funktionsbarometern

Smärta är ett komplext problem för såväl patient som läkare. För att göra en grundlig bedömning krävs analys av både funktion och smärtupplevelse. Det är viktigt att se till hela människan. FunktionsBarometern ger dig som läkare eller sjukvårdspersonal ett instrument för att få en överskådlig bild av hur patientens smärta påverkar funktion och förmåga.

FunktionsBarometern är ett stöd i ditt arbete som sparar tid och hjälper dig att lättare kunna ställa diagnos samt ta ställning till lämplig behandling, utredning och rehabilitering.

FunktionsBarometern är framtagen av överläkare Jan-Rickard Norrefalk, MD, PhD, specialist i rehabiliteringsmedicin, smärtlindring samt företagshälsovård, och Mundipharma AB.
Validerad av Elisabeth Svensson, PhD, biostatistiker, professor emerita vid Örebro universitet.

Här kan du ladda ner material:

Användarmanual för läkare och sjukvårdspersonal

Ladda ner här.

 

Informationsbroschyr

Ladda ner här.

 

Del 1: Smärtanalys

Ladda ner här.

 

Del 2: Smärtdagbok

Ladda ner här.

 

Överläggskarta till Del 2: Smärtdagbok

Ladda ner här.