Juridisk Information


Mundipharma AB har upphovsrättsligt skydd till informationen som finns på denna hemsida.

Mundipharma AB ger dig rätt att återge information för privat icke-kommersiellt bruk under förutsättning att källan anges. Hemsidans text eller annan information innebär inte och skall inte uppfattas som att produktnamn, varumärken eller andra immateriella rättigheter på något sätt upplåts, överlåts eller får nyttjas. Informationen på denna hemsida tillhandahålls endast i informativt syfte och uppgifter om läkemedel skall inte under några omständigheter läggas till grund för förebyggande eller behandlande medicinsk vård eller behandling av något slag utan ordination av läkare. Informationen är uteslutande riktad till den svenska marknaden. Informationen om läkemedel och dess användning är uteslutande riktad till svensk hälso- och sjukvårdspersonal.

Mundipharma AB arbetar alltid för att tillhandahålla aktuell information. Det kan emellertid inte uteslutas att felaktiga uppgifter förekommer på denna hemsida, varför Mundipharma AB inte garanterar att informationen är aktuell eller korrekt.

Mundipharma AB lämnar inga garantier avseende tillgängligheten, riktigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på denna hemsida. Hemsidan innehåller information om produkter som i vissa fall är tillgängliga i ett särskilt land eller i en viss del av världen och som i andra fall inte är det, om produkter som kan tillhandahållas under olika varumärken i olika länder liksom om produkter för vilka, i förekommande fall, myndighets tillstånd har erhållits för försäljning och användning tillsammans med vissa angivelser eller under vissa restriktioner¸ vilka kan variera mellan olika länder. Denna hemsida kan från tid till annan innehålla information rörande olika hälso- och sjukdomstillstånd samt behandling av dessa. För personer som inte tillhandahåller hälso- och sjukvård är sådan information inte avsedd att ersätta råd som tillhandahålls av läkare och annan medicinsk personal. Informationen på denna hemsida får inte heller användas av dig för diagnostisering av hälsoproblem och sjukdomar. Användare av denna hemsida skall alltid konsultera läkare och/eller annan sjukvårdspersonal såvitt avser deras hälso- och sjukdomstillstånd.

Mundipharma AB tillhandahåller informationen på denna hemsida enbart i informativt syfte och för ditt allmänna intresse och din förströelse. Genom att använda denna hemsida åtar du dig att inte förlita dig på den information som finns på hemsidan. Inte i något fall är Mundipharma AB ansvarigt om du förlitat dig på denna information.

Mundipharma AB är inte heller i något fall ansvarigt för skada, varken direkt eller indirekt, som uppkommer genom användning, eller oförmågan att använda, informationen på denna hemsida liksom på hemsidor som har länkar till eller är länkade från denna hemsida, oavsett om Mundipharma AB eller någon som företräder Mundipharma AB har upplysts om att det är möjligt att sådan skada har uppstått eller kan komma att uppstå. Det är möjligt att tillämplig rätt inte tillåter ovan angivna begränsning av respektive friskrivning från ansvar och skada, vilket kan komma att innebära att dessa begränsningar och friskrivningar inte blir tillämpliga såvitt avser dig. Inte i något fall skall Mundipharma AB:s totala ersättningsskyldighet i förhållande till dig för alla typer av skador, förluster och handlingar samt i övrigt, oavsett om grunden är kontraktuell, utomobligatorisk (såsom till exempel vårdslöshet) eller någon annan, överstiga det belopp, om något, som du erlagt för att gå in på hemsidan.

MATERIALET PÅ DENNA HEMSIDA HAR TILLHANDAHÅLLITS SOM DEN ÄR OCH OMFATTAS INTE AV NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARKEN UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. MUNDIPHARMA AB FRISKRIVER SIG SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG RÄTT FRÅN ALLT ANSVAR, SÅVÄL UTTRYCKLIGT SOM UNDERFÖRSTÅTT, SÅSOM EXEMPELVIS ANSVAR FÖR ATT EN PRODUKT KAN SÄLJAS SAMT ATT EN PRODUKT ÄR LÄMPLIG FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. MUNDIPHARMA AB GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONERNA I MATERIALET KOMMER ATT VARA KONTINUERLIGA ELLER ATT DE ÄR FELFRIA, ATT FEL KOMMER ATT AVHJÄLPAS ELLER ATT DENNA HEMSIDA ELLER DEN SERVER SOM GÖR HEMSIDAN TILLGÄNGLIG ÄR BEFRIAD FRÅN VIRUS OCH ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. MUNDIPHARMA AB LÄMNAR VARKEN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER SÅVITT AVSER ANVÄNDANDET ELLER RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV MATERIALET PÅ DENNA HEMSIDA, SÅVITT AVSER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER I ÖVRIGT. DU (OCH INTE MUNDIPHARMA AB) SVARAR FÖR KOSTNADERNA FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATIONER OCH RÄTTELSER. DET ÄR MÖJLIGT ATT TILLÄMPLIG RÄTT INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER, VARFÖR DET ÄR MÖJLIGT ATT OVAN ANGIVNA UNDANTAG INTE GÄLLER FÖR DIG.

Denna hemsida kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra hemsidor.

Mundipharma AB har inte granskat innehållet på de hemsidor som länkas eller hänvisas till från denna hemsida, och Mundipharma AB ansvarar inte för och lämnar inga garantier avseende innehållet på sådana hemsidor. Länkning till sådana hemsidor sker på användarens egen risk och Mundipharma AB är inte ansvarigt för eventuell skada som kan tänkas uppkomma på grund av användares besök på sådana hemsidor. Såvida inte annat har överenskommits skriftligen med Mundipharma AB, får länkning till denna hemsida endast ske om följande länkningspolicy iakttas: 1) länkning till denna hemsida får endast avse text och länken skall klart ange “|Mundipharma AB|”, 2) länkens utseende, placering eller andra faktorer beträffande länken får inte skada eller negativt påverka Mundipharma AB:s goodwill, namn eller varumärken, 3) länken skall hänvisa till följande specifika URL, http://www.mundipharma.se, och inte till andra sidor inom hemsidan, 4) länkens utseende, placering och andra attribut får inte ge intryck av att Ditt bolag, förening eller liknande är del av, sponsrat av, närstående till eller har annan relation till Mundipharma AB eller denna hemsida, 5) när användaren klickar på länken skall hela hemsidan framträda i fullskärm och inte som en “frame” på den länkande hemsidan, samt 6) den hemsida som länkning sker från skall följa svensk rätt och god internetsed. Denna hemsida kan innehålla information om lediga tjänster inom Mundipharma AB. Sådan information tillhandahålls endast i informativt syfte och kan ändras, och Mundipharma AB garanterar inte att informationen är uppdaterad, felfri eller komplett.

Det är Mundipharma AB:s avsikt att det helt och hållet skall vara upp till Dig själv att välja om Du vill skicka Dina personuppgifter till Mundipharma AB eller kontakta Mundipharma AB på annat sätt. Du väljer själv om Du vill sända Dina personuppgifter via internet eller med fax eller post. Du skall emellertid inte under några omständigheter skicka konfidentiell eller särskilt skyddad information till någon av de e-postadresser eller faxnummer som anges på denna hemsida. Information som inte är personlig, som t.ex. frågor, kommentarer och förslag skall inte anses vara konfidentiell, och Mundipharma AB förbehåller sig rätten att fritt offentliggöra och för alla upptänkliga syften och genom alla möjliga medel använda sådan information, utan några som helst åtaganden gentemot Dig. Mundipharma AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag samt på ett sådant sätt att de skyddas när du besöker denna hemsida.

Mundipharma AB samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss. Mundipharma AB lämnar inte ut personuppgifter till utomstående såvida det inte är nödvändigt för att upprätthålla eller förbättra service-nivån eller för att utföra de tjänster du begärt. Denna hemsida kan använda “cookies”, som är data som sänds till din browser och som sedan lagras på din dator. Om cookies används samlar cookien inte in personuppgifter såvida du inte ger ditt tillstånd till det.

© 2018 Mundipharma AB

Adress

Mundipharma AB
Mölndalsvägen 30B
412 63 Göteborg

Kontakt

Tel: 031-773 75 30
Fax: 031-773 75 49

service@mundipharma.se

Om Mundipharma

Mundipharma AB är en del av Purdue/Mundipharma/Napp som är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade företag.

Villkor för användning av Mundipharma.se