Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Informationsmeddelande till sjukvårdspersonal:

Uppgiftskällor Det här dokumentet beskriver hur Mundipharma AB och dess nätverk av oberoende associerade företag (härmed kallade ”Mundipharma”, ”vi” eller ”oss”) använder dina personliga uppgifter.

 

Personliga uppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in följande information om dig:

 • Kontaktuppgifter såsom ditt namn, yrkestitel, mejladress, användarnamn, telefonnummer
 • Yrkesrelaterade detaljer såsom information som finns i din CV, information om dina kvalifikationer, din expertis, dina arbeten, dina arbetsgivare, dina professionella medlemskap, din läkarlegitimation eller ditt nationella ID-kort, tjänste- och resultatindikatorer, och vetenskapliga publikationer
 • Kommunikation och meddelanden såsom mejl och anteckningar under telefonsamtal med vår personal och representanter
 • Information om dina professionella preferenser, specialiteter, intressen, erfarenheter, medlemskap och tankeledarskap, inklusive dina svar på enkäter som du medverkat i
 • [Information om dina besök på våra Webbsidor, inklusive typ av webbläsare och operativt system som du använder, inloggningstidpunkter, besökta sidor, URL:s som du klickat på, din IP-adress och sidan du besökte innan du kom till våra Webbsidor, samt loggindetaljer
 • Information om hur du interagerat med våra mejl (med hjälp av webbsändare), såsom om ett mejl har öppnats, klickats på eller skickats till skräpfoldern, eller vidarebefordrats och tidpunkter då detta skett.
 • Information om apparaten, såsom din IP-adress, apparatens ID, apparatens egenskaper och lokaliseringsuppgifter
 • Viss information från ditt konto på sociala medier när du valt att koppla ditt konto på sociala medier till ditt konto hos oss]

 

Vi samlar in personliga uppgifter direkt av dig när du kommunicerar med oss och våra representanter, och när du interagerar med våra webbsidor och andra digitala plattformar (en ”Webbsida”). Vi samlar också in personliga uppgifter från ett flertal olika offentliga och privata källor:

 • Privata och offentliga register och förteckningar på sjukvårdspersonal
 • Tredje parts-tillhandahållare av information såsom Veeva och IQVIA
 • Tredje parters medicinska marknadsföringssidor såsom WebMD’s Medscapes webbsida
 • Publicerade tidningar och event-material
 • Sjukvårdsorganisationers webbsidor som används av dig eller dina arbetsgivare eller din arbetsgivares associerade företag

Vi kan sammanföra information som vi samlat in från olika källor, inklusive information som du delgivit oss och använda den för de syften som står beskrivna här nedan.

 

Hur vi använder dina personliga uppgifter och på vilka grunder

Vi använder dina personliga uppgifter för att sköta vår verksamhet och vår relation till dig. Vi använder endast uppgifter som vi har en laglig rätt att använda. I listan här nedan står de olika ändamålen beskrivna för vilka vi har rätt att använda dina personliga uppgifter, samt den rättsliga grund det grundar sig på:

 

För våra legitima intressen, med undantag för de tillfällen då ditt godkännande krävs:

 • Hålla dig uppdaterad om Mundipharmas produkter, tjänster och events, inklusive tillhandahålla nyheter om företaget, insikter om branschen, information om sjukdomsmedvetenhet, säkerhetsuppdateringar, utbildningar, viktiga meddelanden och annan information som kan vara av intresse
 • Skicka individualiserad kommunikation som är anpassad till din expertis och dina intressen, inklusive följa upp och analysera ditt användande av våra Webbsidor och mejl för att förstå vilken typ av innehåll som intresserar dig mest och undvika att skicka icke-relevant information.
 • Förbättra våra produkter, tjänster och digitala meddelanden, inklusive använda dataanalys för att förbättra hur vi går till väga
 • Svara på dina frågor eller begäran, anpassa oss till särskilda personliga krav eller preferenser och hantera klagomål

 

Våra legitima intressen, med undantag för tillfällen då det krävs att vi sammansätter och sluter ett avtal med dig:

 • Verifiera ditt berättigande att få tillgång till eller tillhandahålla vissa tjänster, till exempel för att få tillgång till innehåll eller plattformar som endast vänder sig till sjukvårdspersonal, eller när vi sluter ett avtal med dig

 

I syfte att sammansätta och sluta ett avtal med dig eller för våra legitima intressen. Under vissa omständigheter krävs detta i syfte att leva upp till våra rättsliga skyldigheter eller är i allmänhetens intresse: 

 • Avgöra huruvida det är lämpligt för dig att medverka i våra kliniska prövningar, observationsstudier, marknadsresearch, rådgivande råd och i andra forskningsprojekt och/eller tjänster
 • Utforma och bedöma kriterier för rättvist marknadsvärde, inklusive kompensation för tjänster, donationer, sponsring eller bidrag
 • Handlägga ett avtal som vi har slutit med dig

I syfte att leva upp till våra juridiska skyldigheter, i fall då handläggningen är i allmänhetens intresse, eller för våra legitima intressen. Vi kan be om ditt godkännande för att ge information om betalningar som gjorts till dig i individuella fall:

 • Enligt våra rättsliga och etiska skyldigheter, intern företagspolicy och industristandarder, till exempel, för att utelämna information om betalningar eller andra värdeöverföringar till dig i syfte att leva upp till våra krav på öppenhet och insyn
 • Upptäcka och utreda skadliga beteenden, inklusive ofredande eller attacker på våra nätverk, anklagelser om oegentligheter eller andra beteenden som kan skada vårt företag och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra sådan beteenden
 • Due diligence, konfliktkontroller, och utelämnande av information i samband med juridiska förfaranden, förvärv eller avyttring av affärstillgångar eller verksamheter, eller för att besvara en förfrågan på information som kommer från staten eller tillsynsmyndigheter

Om du väljer att inte delge de personliga uppgifter som krävs, kan vi kanske inte ge dig tillgång till vissa Webbsidor eller tjänster, och vi kanske inte kan sluta ett avtal med dig.

Webinars: Ibland spelar vi in virtuella möten och events för att andra ska kunna få tillfälle att se dem eller när det krävs att vi kan visa vem som var närvarande. Om ett event spelas in, meddelar vi det till dig i förväg. Du har då möjlighet att medverka med bild och röst under sessionen. Om du väljer att göra det, kommer det också att registreras i inspelningen. En del events kan också innehålla Frågor&Svar. Om du medverkar i Frågor&Svar, kommer din identitet och dina kommentarer kanske att publiceras för andra och vara en del av inspelningen.

Webbkakor och annan teknik: Våra Webbsidor, mejlmeddelanden, annonser och andra interaktiva applikationer kan använda sig av webbkakor, (såsom webbsökare i mejl), i syfte att samla in information om dina besök på våra Webbsidor, ditt interagerande med våra mejl och annonser, och information om din apparat så att vi kan erbjuda mer personliga upplevelser och förbättra våra produkter och tjänster och vår kommunikation.

Om du väljer att inte få personligt anpassade mejl, kommer de uppgifter som webbsökare använder på Mundipharma.com och dess mejlsystem att vara anonyma och dess innehåll kan komma att bli mindre relevant för dig. Vi kan fortsätta att samla in ett begränsat antal uppgifter (till exempel mejlmottagandestatus, frekvens på mejlöppnande och frekvens på klickande) från andra mejl. Om du önskar undvika användandet av webbsökare i dina mejl, kontrollera då dina val i mejlläsarprogrammet och inaktivera funktionen som möjliggör nerladdningen av bilder per distans samt undvik att klicka på länkar.

Om du vill ha mer information om webbkakor som samlas in via våra Webbsidor, vänligen besök vår Policy om webbkakor.

Tredje parters annonser och intressebaserad annonsering (OBA): Vi kan komma att göra reklam för våra produkter och tjänster på tredje parters webbsidor som använder sig av intressebaserad annonsering och som är kopplade till våra Webbsidor. Vi mottar endast aggregerade uppgifter från dessa tredje parters webbsidor om de personer som sedan besöker våra Webbsidor. Om dessa tredje parts-annonsörer använder personliga uppgifter i egna syften, bör de identifiera sig för dig och meddela dig om hur de använder dina personliga uppgifter.

Övriga syften: Det kan finnas andra ändamål till vilka vi använder dina personliga uppgifter och separata dokument med information om detta kan tillhandahållas om detta användande. Om du vill ha mer information om hur oegentligheter rapporteras och öppenhet och insynsrapporter, vänligen se information om detta som finns tillgänglig på våra Webbsidor. Mer information om hur vi använder digitala uppgifter finns i våra Webbsidors integritetspolicyer.

 

Hur vi delar dina personliga uppgifter

Vi delar dina personliga uppgifter med Mundipharma-företag som finns i och utanför Sverige och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillhandahåller IT-support och andra tjänster såsom HR, finans och corporate kommunikation, samt till följande mottagare:

 • Våra representanter, tjänstetillhandahållare och affärspartners när de behöver veta detta i syfte att tillhandahålla tjänster till Mundipharma, som tex:
 • Event-och marknadsföringsbolag;
 • Teknikleverantörer som agerar värdar, utvecklare, hanterare och rådgivare på och för våra nätbaserade plattformar och tjänster, till exempel Veeva Inc och Salesforce Inc;
 • Tillhandahållare av professionella sjukvårdsdatabaser, då vårt godkännande krävs och vi har kommit överens om att hjälpa dem med korrekta personliga uppgifter från dig;
 • Tillhandahållare av sjukvårdstjänster som arbetar med oss;
 • Leverantörer i deras hantering av rapporter om oegentligheter eller klagomål om produkter;
 • Statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller andra offentliga organ;
 • Allmänheten inom ramen för våra krav på öppenhet och insyn;
 • Våra rättsliga rådgivare, revisorer, räkenskapsförare, långivare, försäkringsbolag, konsulter och andra personer som tillhandahåller liknande tjänster;
 • Övriga corporate, partners eller andra kommersiella företag (och deras rådgivare) inom ramen för en företagsöverlåtelse, förvärv av tillgångar eller om en relevant Multipharma-enhet ändrar ägare.

Internationella överföringar: I de fall då vi skickar dina personliga uppgifter från Sverige eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att vidta lämpliga åtgärder såsom standard klausuler i kontrakt och (vid behov) vidta kompletterande åtgärder, i syfte att skydda dina uppgifter från att delges till länder som inte erbjuder en lämplig skyddsnivå. Vi kan komma att behöva dela dina personliga uppgifter med en statlig myndighet, en tillsynsmyndighet eller för att på annat sätt leva upp till våra rättsliga skyldigheter.

 

Hur vi lagrar dina uppgifter

Vi kommer att lagra dina personliga uppgifter enligt våra datalagringspolicy. Generellt lagrar vi dessa uppgifter i minst 7 år efter att en värdeöverföring har gjorts till dig inom ramen för juridiska förfaranden eller utredningar. Vi kommer endast att lagra personliga uppgifter under den perioden som krävs i syfte att utföra det som var anledningen till att uppgifterna samlades in, med undantag för tillfällen då längre lagring krävs eller tillåts av lagen eller om vi har styrkande orsaker att agera på det sättet.

Dina rättigheter

Behandlaren av din information är Mundipharma AB.

Du har följande rättigheter:

 • Att fråga om hur dina personliga uppgifter behandlas;
 • Att be om en kopia på dina personliga uppgifter, ändringar i dem och/eller att de raderats;
 • Om du har delgivit ditt godkännande för oss att behandla dina personliga uppgifter, kan du dra tillbaka det med undantag för vissa fall. Att ta tillbaka ett godkännande ska inte påverka hur uppgifter behandlas när de hade godkänts och innan godkännandet drogs tillbaka;
 • Om du delgivit dina personliga uppgifter i samband med ett avtal eller enligt specifikt godkännande, eller om de behandlas via automatiska medel, kan du också be om bevis på att dina personliga uppgifter har mottagits av eller skickats till en annan organisation i ett format som kan läsas av en maskin;
 • Du kan motsätta dig behandlingen av uppgifterna när behandlingen sker i direkta marknadsföringssyften, görs i allmänhetens intressen, eller för våra legitima intressens skull. Denna rättighet är inte absolut;
 • I vissa fall kan du be om att behandlingen av dina uppgifter begränsas, till exempel när du önskar kontrollera att dina personliga uppgifter är korrekta eller när du motsätter dig dess behandling.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som delges under ”Kontakta oss” på denna policysida.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personliga uppgifter, kan du vända dig till din lokala tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att få hantera din klagan, så vänligen kontakta oss i en första instans.

När du framgångsrikt har bett om att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas eller att de ska raderas, eller om du motsätter dig behandlingen av eller drar tillbaka ditt godkännande av hur vi behandlar dina personliga uppgifter i vissa syften, kanske vi inte längre kan erbjuda dig vissa tjänster eller sluta ett kontrakt med dig. Vi kanske kan fortsätta att behandla dina personliga uppgifter inom den räckvidd som krävs eller när det tillåts av lagen, till exempel för att registrerar din förfrågan om att avregistrera dig från våra kommunikationer eller i samband med rättsliga skyldigheter, som tex rapporter om oegentligheter.

 

Kontakta oss

Vänligen kontakta nordics@mundipharma.dk om du har några frågor eller farhågor angående behandlingen av dina personliga uppgifter, inklusive i fall då du önskar utöva dina rättigheter. För att vi ska kunna hantera din förfrågan effektivt, ber vi dig beskriva i ditt meddelande vilken relation du har till oss och/eller hur du interagerat med oss, samt vad din förfrågan specifikt berör när du kontaktar oss.

Direkt marknadsföring: Då vårt mål endast är att skicka relevant information till dig, kan du välja dina preferenser och välja att inaktivera dig från våra mejllistor när du vill, genom att följa anvisningarna längst ner i våra mejl, eller, om du har ett nätbaserat konto hos oss, genom att följa anvisningarna på Mundipharmapro.com.

Detta informationsmeddelande ses ibland över och uppdateras.

Senaste uppdatering: mars 2021